|
یکشنبه - ۴ مهر - ۱۴۰۰
ساعت :

خدمات

خدمات

 طراحی، ساخت و نصب و راهاندازي تابلوهاي PLC در انواع مختلف از جملهSIMENS ، FATEK
 اجراي پروژههاي مانیتورینگ و تلهمتري با استفاده از نرمافزارهاي مانیتورینگ رایج WINCC ،Citect
 طراحی و اجراي سیستم تلهمتري تاسیسات آبرسانی.
 طراحی، نصب و راهاندازي سیستمهاي آشکارساز گازهاي سمی و همچنین سیستمهاي اعلام اطفاء حریق G&F براي پالایشگاههاينفت و گاز.

© 2018 Arka naft nika. All Rights Reserved.